Modele wzrostu liczebności populacji

Z Reguły nadmierny rozrouille populacji na ograniczonym terenie powoduje TRUDNY dotarcie do pożywienia i tempo wzrostu populacji zaczyna spowalniać. Modèle uwzględniający Ten efekt ograniczonego dostępu do pożywienia został po raz Pierwszy zaproponowany przez Verhulsta w Roku 1838. W modelu tym tempo wzrostu (a ) nie jest stałe, ALE Zależy OD Stanu populacji: powyższe równanie jego modyfikacje był i jest Stosowany opisu różnorakich procesów: populacji Motyli zjadanych przez ptaki, kinetyki Reakcji Chemicznych, Rozwoju komórek nowotworowych, itp. Modèle Ten wykazuje interesujące własności: mogą istnieć 3 stany stacjonarne, ALE Możliwe są także 2 stany stacjonarne i wreszcie Może istnieć tylko 1 Stan stacjonarny. Pojawiają się bifurkacje Klina i nieciągłe solution fazowe. Dokładna Analiza Tego modelu jest przedstawiona na stronie internetowej ICSE: przykład użycia Metod ICSE: zagadnienie wzrostu mobile rakowej (https://sage2.ICSE.us.edu.pl/Home/pub/184/) MODELE Będziemy Build bazując na wiedzy z teorii funkcji i obserwacjach otaczającego NAS Świata. Nie Trzeba być wybitnym matematykiem, Żeby umieć zinterpretować różnicę dwóch PR, Kości samochodu a i samochodu B Gdy samochód a jedzie z PR, kością 40 km/h, A samochód B jedzie z PR, kością 150 km/h. wielkość, która mówi o shintô zmiany położenia w czasie à pochodna położenia jako funkcji czasu, CZYLI PR, kość. À właśnie pochodna mówi Nam, w Jakim shintô zmienia się Dana wielkość. Jeżeli pochodna jest dodatnia, à Funkcja rośnie; Gdy pochodna jest ujemna, à Funkcja maleje. Oto niezbędna Wiedza, aby zacząć modelowanie.

W modelu Verhulsta uwzgl, nia się pośrednio naturalny proces śmierci poprzez wartości parametru (r gt 0 ). Ale jest à Sytuacja, Gdy w modelu Malthusa (a gt b ), CZYLI tempo Urodzin jest większe OD Tempa śmierci. Modèle Ten Można uogólnić na PRZYPADEK OBECNOŚCI drapieżników, które zjadają osobników rozważanej populacji. Ponieważ w procesie tym Liczba osobników maleje wskutek śmierci spowodowanej przez drapieżników, to w równaniu Verhulsta odzwierciedla à wyraz ujemny (F (N) ): W przypadkach występowania ciągłości pokoleń i braku Oporów Środowiska wzrod pojedynczej populacji opisuje wykładnicza krzywa wzrostu: równania opisują modèle wzrostu populacji-w wersji ciągłej i dyskretnej-opracowany przez Thomas malthusa, qui pod koniec XVIII w. zwracał uwagę na zbyt szybki wzrod liczby droits ziemi. W swoim un essai sur le principe de la population stwierdził, że Liczba droits zwiększa się w shintô geometrycznym, a zasoby żywności w shintô arytmetycznym, co doprowadzi do katastrofy (ZOB. statyczna Teoria zasobów, Hard maltuzjańska) [1]. W 1931 r. W.C.

Allee sformułował koncepcję wskazującą na istnienie drugiego stabilnego Stanu stacjonarnego, różnego OD Stanu stacjonarnego N = K W modelu Verhulsta. Allee wykazał, że przy niskich liczebnościach je zagęszczeniach Spada przyrouille populacji. Mniejsze populacje są bardziej podatne na wymieranie (trudności w znalezieniu partnera, zmniejszona zdolność ne grupowej Obrony Przed drapieżnikami, obniżona wydajność żerowania w grupie). Zgodnie z modelem Verhulsta wzrod populacji jest hamowany tym silniej im bardziej populacja zbliża się ne Stanu stacjonarnego N = K.

Les commentaires sont fermés.